Gebruiksvoorwaarden (Lees deze goed door voor u een bestelling plaatst).

1. Algemeen

1.1 Hier leest u de Gebruiksvoorwaarden met betrekking tot het gebruik van de Website van Oliemeesters.nl (EPS)

Lees deze Gebruiksvoorwaarden zorgvuldig door voordat je de Website bezoekt, gebruikt en/of zich via de Website registreert door een account aan te maken. U bent tevens verplicht een account aan te maken om zo de veiligheidsdocumenten te kunnen inzien voordat u gaat werken met onze producten. Vele etherische olien kunnen schadelijk zijn voor de gezondheid en moeten met uiterste zorg behandeld worden.

1.2 Door het bezoeken en/of gebruik van de Website en/of het aanmaken van een account geef je aan kennis te hebben genomen en akkoord te gaan met deze Gebruiksvoorwaarden. Indien je niet geheel akkoord gaat met de Gebruiksvoorwaarden, verzoeken wij je geen gebruik te maken van de Website en zich niet te registreren.

2. Definities

2.1 In deze Gebruiksvoorwaarden hebben de navolgende begrippen de volgende betekenis:

Gebruiksvoorwaarden: deze algemene gebruiksvoorwaarden van Oliemeesters

jij: de particulier, het bedrijf of het overheidsorgaan, die/dat de Website bezoekt/laat bezoeken, gebruikt/laat gebruiken en/of zich daarop registreert/laat registreren door een account aan te (laten) maken (voor zichzelf of voor een bedrijf of overheidsorgaan).

Oliemeesters/wij: EPS, gevestigd aan de amersfoortseweg 30-26, 3751 LK te Bunschoten en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 62668986. Bank gegevens:

ING BANK NEDERLAND:  NL27INGB0006692243  tnv EPS Oliemeesters

Website: de website van Oliemeesters: www.oliemeesters.nl

3. Doel van de Website

3.1 De Website is bedoeld om je te informeren over het bedrijf, de producten en activiteiten van Oliemeesters.

4. Beschikbaarheid van de Website

4.1 Wij streven naar een continue beschikbare Website. Niettemin kunnen zich technische problemen voordoen waarop we geen invloed hebben. Daarom kunnen wij niet garanderen dat de Website voortdurend toegankelijk is. Wij doen al hetgeen redelijkerwijs vereist is om storingen zo spoedig mogelijk op te heffen, voor zover deze niet aan derden zijn te wijten.

4.2 Wij wijzen erop dat in verband met onderhoud en beveiliging de toegang tot (onderdelen van) de Website op ieder moment kan worden geblokkeerd en/of het gebruik van de Website kan worden beperkt.

5. Informatie op de Website

5.1 Oliemeesters streeft ernaar actuele en betrouwbare informatie aan te bieden via de Website. Niettemin kan Oliemeesters dat alle gepubliceerde informatie in alle gevallen en op alle momenten daadwerkelijk actueel, correct en volledig is. Aan de op de Website gepresenteerde informatie kunnen dan ook geen rechten worden ontleen.

5.2 Bij twijfel over de juistheid, volledigheid en/of actualiteit van de gegevens op de Website of bij constatering van (mogelijke) onjuistheden, raden wij je aan contact op te nemen met ons via info@oliemeesters.nl of bel ons op  0332003183

6. Rechten van intellectuele eigendom

6.1 Tenzij anderszins aangegeven of wettelijk toegestaan, is Oliemeesters rechthebbende op alle auteursrechten en mogelijke andere intellectuele eigendomsrechten ten aanzien van de Website en de content daarvan, waaronder - maar uitdrukkelijk niet beperkt tot - afbeeldingen en teksten. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Oliemeesters is het niet toegestaan om deze Website of content daarvan in welke vorm dan ook geheel of gedeeltelijk openbaar te maken, te verspreiden, daaruit te kopiëren, te hergebruiken en/of te verveelvoudigen.

7. Privacy

7.1 Oliemeesters gebruikt en verwerkt jouw persoonlijke gegevens in overeenstemming met haar privacyverklaring.

8. Bestellingen en leveringen

8.1 Op alle bestellingen die via de Website worden gedaan en leveringen zijn deze ALGEMENE VOORWAARDEN van toepassing.

9. Externe links

9.1 Wij kunnen op de Website links opnemen naar andere websites. Deze links dienen uitsluitend het gemak van de gebruiker en houden geen aanbeveling in. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de content of beschikbaarheid van deze websites. Mocht je de gelinkte websites willen bezoeken, dan doe je dat geheel op eigen risico. Wees je erop bedacht dat andere websites voorwaarden kunnen hanteren die afwijken van deze Gebruiksvoorwaarden.

10. Aansprakelijkheid

10.1 Oliemeesters  is niet aansprakelijk voor enige (directe of indirecte) schade welke voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik (of de onmogelijkheid van gebruik) van de Website en/of de inhoud daarvan, noch voor enige (directe of indirecte) schade welke voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik (of de onmogelijkheid van gebruik) en/of de inhoud van websites die op enigerlei wijze met de Website zijn verbonden.

10.2 Oliemeesters is uitdrukkelijk niet aansprakelijk voor enig handelen en/of nalaten van jou, waaronder begrepen de door jou via de Website ter beschikking gestelde (persoons)gegevens. Oliemeesters geeft ook geen garanties ten aanzien van de inhoud daarvan.

10.3  Oliemeesters is verder niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van het gebruik van elektronische middelen voor communicatie via de Website, daaronder begrepen – maar niet beperkt tot – schade ten gevolge van niet aflevering of vertraging bij de aflevering van elektronische berichten, onderschepping of manipulatie van elektronische berichten door derden of door virussen.

10.4 Je bent zelf volledig verantwoordelijk en aansprakelijk voor jouw eigen gebruik van de Website en de juistheid van de door jou verstrekte (persoons)gegevens. Je staat er bovendien voor in dat je volledig bevoegd bent tot het verstrekken van deze (persoons)gegevens en het doen van bestellingen via de Website.

10.5 De in deze Gebruiksvoorwaarden opgenomen aansprakelijkheidsbeperkingen voor Oliemeesters gelden niet, indien de schade het gevolg is van opzet of grove schuld aan de zijde van Oliemeesters.

11. Wijzigingen

11.1 Wij behouden ons het recht voor om deze Gebruiksvoorwaarden eenzijdig aan te passen. De meest actuele Gebruiksvoorwaarden zijn te allen tijd via de Website te vinden. Indien je het gebruik van de Website voortzet na aanpassing van de Gebruiksvoorwaarden, wordt je geacht de wijzigingen te hebben aanvaard. Wanneer je met een bepaalde wijziging niet akkoord gaat, dien je het gebruik van de Website onmiddellijk te staken.

12. Geschillen

12.1 Deze Gebruiksvoorwaarden worden beheerst door Nederlands recht. Ontstane geschillen tussen  Oliemeesters en derden naar aanleiding van de Gebruiksvoorwaarden worden bij uitsluiting voorgelegd aan de rechtbank Midden-Nederland, locatie Utrecht.