EXTRA WAARSCHUWING: Indien u bij ons een bestelling plaatst en de algemene voorwaarden en de daarbij behorende gebruiksvoorwaarden geaccepteerd heeft geeft u ook aan dat u bekend bent met de gevaren bij het werken met etherische olien, dat u een zakelijke gebruiker bent en dat u de producten alleen voor professionele doeleinden gaat gebruiken. Oliemeesters is daarbij nimmer verantwoordelijk bij enige schade voortkomend uit verkeerd gebruik/toepassing van de etherische of draagolien anders dan de toegewezen functie cosmetisch gebruik. 

Deze informatie is nogmaals hier terug te lezen:

https://groothandelolie.nl/pages/veiligheidswaarschuwing

Algemene voorwaarden Oliemeesters Webwinkel

Inleiding

Hieronder vindt u onze Algemene Voorwaarden. Deze zijn steeds van toepassing als u gebruik maakt van of een bestelling plaatst via onze Website en bevatten belangrijke informatie voor u als koper. Lees de Algemene Voorwaarden daarom goed door. Wij raden u verder aan deze voorwaarden op te slaan of af te drukken, zodat u ze op een later moment nog eens kunt teruglezen. Sla onderstaande link of de gehele pagina op voordat u besteld, zodat u er zeker van bent dat u de actuele versie heeft via deze link:

Algemene voorwaarden: https://groothandelolie.nl/pages/algemene-voorwaarden-oliemeesters

Gebruiksvoorwaarden: https://groothandelolie.nl/pages/voorwaarden-en-condities-bij-bestelling

Zodra u op de winkelpagina een bestelling plaatst gaat gaan wij ervanuit dat u de voorwaarden goed heeft doorgelezen dat u accoord gaat met deze algemene- en gebruiksvoorwaarden en geeft u tevens aan een zakelijke gebruiker of professionele toepassing voor onze producten te hebben. Dit ziet er zo uit:

 

De gebruiksvoorwaarden zijn ook automatisch terug te vinden in de algemene voorwaarden.  

  

Definities

 

EPS Handelsonderneming: gevestigd te Bunschoten en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder registratienummer 62668986 handelend onder de naam Oliemeesters

Website: de website van oliemeesters, te raadplegen via https://groothandelolie.nl/ en alle bijbehorende subdomeinen.

Klant: de klant die al dan niet handelend in uitoefening van beroep of bedrijf een Overeenkomst aangaat met Oliemeesters en/of zich geregistreerd heeft op de Website.

Overeenkomst: iedere afspraak of overeenkomst tussen Oliemeesters en Klant, van welke overeenkomst de Algemene Voorwaarden integraal onderdeel uitmaken.

Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden.

 

Artikel 1. Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden

 

1.1. Op alle aanbiedingen, Overeenkomsten en leveringen van Oliemeesters zijn de Algemene Voorwaarden en gebruiksvoorwaarden van toepassing, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

1.2. Indien Klant in zijn opdracht, bevestiging of mededeling inhoudende aanvaarding bepalingen of voorwaarden opneemt die afwijken van, of niet voorkomen in de Algemene Voorwaarden, zijn deze voor Oliemeesters slechts bindend, indien en voor zover deze door Oliemeesters uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

1.3. Voor het geval dat naast deze Algemene Voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, zijn die voorwaarden ook van toepassing, maar kan Klant zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

 

Artikel 2. Prijzen en informatie

 

2.1. Alle op de Website en in andere van Oliemeesters afkomstige materialen vermelde prijzen zijn inclusief btw en, tenzij op de Website anders vermeld, andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.

2.2. De verzendkosten bedragen in Nederland € 5,95 ex btw. Deze kosten kunnen ook op de Website worden terug gevonden. Daarnaast zullen deze kosten in het bestelproces worden weergegeven. Buiten Nederland verzenden wij tegen het gemiddelde tarief van ongeveer 15€ ex btw. De actuele prijs kunt u automatisch bereken op elke productpagina bij de verzendmethode.

2.3. De inhoud van de Website is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Oliemeesters kan echter niet garanderen dat alle informatie op de Website te allen tijde juist en volledig is. Alle prijzen en overige informatie op de Website en in andere van Oliemeesters afkomstige materialen zijn dan ook onder voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten.

2.4. Oliemeesters kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor (kleur)afwijkingen ten gevolge van beeldschermkwaliteit.

 

Artikel 3. Totstandkoming Overeenkomst

 

3.1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de Klant van het aanbod van Oliemeesters en het voldoen aan de daarbij door Oliemeesters gestelde voorwaarden.

3.2. Indien Klant het aanbod via elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Oliemeesters onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod.

3.3. Indien blijkt dat bij de aanvaarding of op andere wijze aangaan van de Overeenkomst door Klant onjuiste gegevens zijn verstrekt, heeft Oliemeesters het recht om pas aan haar verplichting te voldoen nadat de juiste gegevens zijn ontvangen.

3.4. Oliemeesters kan zich binnen wettelijke kaders op de hoogte stellen of Klant aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, maar ook van alle feiten en factoren die van belang zijn voor een

verantwoord aangaan van de Overeenkomst. Indien Oliemeesters op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de Overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd om gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden, zoals vooruitbetaling te verbinden.

 

Artikel 4. Registratie

 

4.1. Om optimaal gebruik te maken van de Website moet de Klant zich registreren via het registratieformulier/de account-aanmeldmogelijkheid op de Website. Dit is verplicht om de veiligheidsdocumenten en productspecificaties te kunnen inzien van elk product. Tevens kunnen alle veiligheidsdocumenten over de productfunctie- en toepassingen en veiligheidsmaatregelen voordat het product gekocht worden gevonden in de google drive link onder elke productpagina.

4.2. Tijdens de registratieprocedure kiest Klant een gebruikersnaam en wachtwoord waarmee hij na registratie kan inloggen op de Website. Klant is zelf verantwoordelijk voor het kiezen van een voldoende betrouwbaar wachtwoord.

4.3. Klant dient zijn inloggegevens, zijn gebruikersnaam en wachtwoord strikt geheim te houden. Oliemeesters is niet aansprakelijk voor misbruik van de inloggegevens en mag er steeds vanuit gaan dat een Klant die zich aanmeldt op de Website ook daadwerkelijk die Klant is. Al hetgeen gebeurt via het account van Klant, valt onder de verantwoordelijkheid en het risico van Klant.

4.4. Indien Klant weet of vermoedt dat zijn inloggegevens in handen van onbevoegden zijn gekomen, dient hij zo spoedig mogelijk zijn wachtwoord te wijzigen en/of Oliemeesters daarvan in kennis te stellen, zodat Oliemeesters gepaste maatregelen kan nemen.

 

Artikel 5. Uitvoering Overeenkomst

 

5.1. Zodra de bestelling door Oliemeesters is ontvangen, stuurt Oliemeesters de producten met inachtneming van het in lid 3 van dit Artikel gestelde zo spoedig mogelijk toe.

5.2. Oliemeesters is gerechtigd derden in te schakelen bij het uitvoeren van de verplichtingen die voortvloeien uit de Overeenkomst.

5.3. Op de Website wordt duidelijk, tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst omschreven op welke wijze levering zal plaatsvinden en binnen welke termijn de producten geleverd zullen worden. Indien geen levertermijn is overeengekomen of is vermeld, zullen producten in ieder geval binnen 30 dagen geleverd worden.

5.4. Indien Oliemeesters de producten niet binnen de overeengekomen termijn kan leveren, stelt zij Klant daarvan in kennis. Klant kan in dat geval akkoord gaan met een nieuwe leverdatum of hij krijgt de mogelijkheid om de Overeenkomst kosteloos te ontbinden.

5.5. Oliemeesters raadt Klant aan binnen 24 uur de geleverde producten te inspecteren en de daarbij gebleken gebreken binnen bekwame tijd, bij voorkeur schriftelijk, te melden. Zie nader het Artikel omtrent garantie en conformiteit.

5.6. Zodra de te leveren producten op het opgegeven afleveradres zijn afgeleverd, gaat het risico, waar het deze producten betreft, over op Klant. Indien uitdrukkelijk anders is afgesproken, gaat het risico al eerder over op Klant. Als Klant besluit de producten af te halen op een postlocatie, dan gaat het risico over bij overdracht van de postbezorger naar de postlocatie direct over naar de klant.

5.7. Oliemeesters is gerechtigd een soortgelijk product van soortgelijke kwaliteit te leveren zoals het bestelde product, indien het bestelde niet meer leverbaar is. Klant is dan gerechtigd de Overeenkomst kosteloos te ontbinden en het product kosteloos te retourneren.

 

Artikel 6. Herroepingsrecht

 

6.1. Dit artikel is slechts van toepassing op de Klant zijnde een natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf.

6.2. Klant heeft het recht de op afstand gesloten Overeenkomst met Oliemeesters binnen 14 dagen na ontvangst van het product, zonder opgave van redenen, kosteloos te ontbinden.

6.3. De termijn gaat in op de dag nadat de Klant, of een vooraf door hem aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:

 

als Klant in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop Klant, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen;

als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop Klant, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;

bij Overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop Klant, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.

6.4. Slechts de rechtstreekse kosten voor de retourzending komen voor rekening van Klant. Klant dient derhalve zelf de retourkosten te dragen. Indien deze kosten hoger zijn dan het reguliere posttarief, geeft Oliemeesters een raming van deze kosten. Eventuele door Klant betaalde kosten voor verzending en betaling van het product naar Klant zullen bij retour van de gehele bestelling aan Klant worden terugbetaald.

6.5. Binnen de in lid 1 bedoelde herroepingstermijn zal Klant zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Klant zal de verpakking slechts openen en het etiket inspecteren of de inhoud en het bestelde klopt. Na het openen van de verzegeling van de dop kan het product niet terug genomen kan worden om redenen van de gezondheidsbescherming of hygiëne. Het product is verzegeld is aangeboden en indien de verzegeling is verbroken dan vervalt het retourrecht.

6.6. Klant is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in het vorige lid.

6.7. Klant kan de Overeenkomst conform de in lid 1 van dit Artikel gestelde termijn ontbinden door het modelformulier voor herroeping (digitaal) te zenden aan Oliemeesters, of op andere ondubbelzinnige wijze aan Oliemeesters kenbaar te maken dat hij van de aankoop af ziet. Oliemeesters bevestigt in geval van een digitale melding de ontvangst van die melding. Na ontbinding heeft Klant nog 14 dagen om het product terug te zenden. Het is ook mogelijk om binnen de in lid 1 van dit Artikel gestelde bedenktermijn het product direct terug te zenden, mits het modelformulier voor herroeping of andere ondubbelzinnige verklaring voor herroeping is bijgesloten.

 

Producten kunnen geretourneerd worden aan:

 

Oliemeesters

Amersfoortseweg 30-26

3751 LK Bunschoten  tav. Retouren

 

6.8. Reeds door Klant (vooruit) betaalde bedragen zullen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding van de Overeenkomst worden terugbetaald aan Klant op dezelfde wijze als dat Klant de bestelling heeft betaald. Als Klant heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft Oliemeesters de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen. Tenzij Oliemeesters aanbiedt het product zelf af te halen, mag Oliemeesters wachten met terugbetalen tot Oliemeesters het product heeft ontvangen of tot Klant aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.

6.9. Op de Website wordt duidelijk, tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst informatie over het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht en een eventuele gewenste procedure vermeld.

 

Artikel 7. Betaling

 

7.1. Klant dient betalingen aan Oliemeesters volgens de in de bestelprocedure en eventueel op de Website aangegeven betaalmethoden te voldoen. Oliemeesters is vrij in de keuze van het aanbieden van betaalmethoden en deze kunnen ook van tijd tot tijd wijzigen. In geval van betaling na levering kent Klant een betalingstermijn van 7 dagen ingaand op de dag na levering.

7.2. Indien de Klant niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door de Oliemeesters is gewezen op de te late betaling en Oliemeesters de Klant een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is Oliemeesters gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,-; 10% over de daaropvolgende € 2.500,- en 5% over de volgende € 5.000,- met een minimum van € 40,-. Oliemeesters kan ten voordele van Klant afwijken van genoemde bedragen en percentages.

 

Artikel 8. Garantie en conformiteit

 8.1. Dit artikel is slechts van toepassing indien er sprake is van een Klant die niet handelt in uitoefening van zijn beroep of bedrijf. Indien er door Oliemeesters een aparte garantie op de producten wordt gegeven geldt, onverminderd het zojuist gestelde, dit voor alle type Klanten.

8.2. Oliemeesters staat er voor in dat de producten voldoen aan de Overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de Overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien specifiek overeengekomen, staat Oliemeesters er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.

8.3. Indien het afgeleverde product niet aan de Overeenkomst beantwoordt of een onregelmatigheid in het etiket vertoond, dan dient Klant binnen 24 uur nadat hij het gebrek heeft ontdekt Oliemeesters daarvan in kennis te stellen Hierdoor kan er snel en tijdig actie worden genomen indien er een gevaar voor de gezondheid is. Om zo het risico voor verdere schade bij eventuele andere klanten te beperken.

8.4. Indien Oliemeesters de klacht gegrond acht, worden na overleg met Klant de relevante producten hersteld, vervangen of vergoed. De maximale vergoeding is, met inachtneming van het Artikel aangaande aansprakelijkheid gelijk aan de door Klant betaalde prijs over het product.

 

Artikel 9. Garantie bij zakelijke aankopen 

9.1. Oliemeesters staat er voor in dat de producten voldoen aan de Overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties en functie (zie productpagina, SDS en/of PDS in uw account), aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de Overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Oliemeesters er tevens voor in dat het product geschikt is voor normaal cosmetisch gebruik.

9.2. Indien het afgeleverde product bij aflevering niet aan de Overeenkomst beantwoordt, dan dient Klant binnen uiterlijk 3 werkdagen na levering Oliemeesters daarvan in kennis stellen. Doet Klant dit niet, kan hij geen aanspraak meer maken op herstel, vervanging etc, indien het product defect geleverd is.

9.3. Indien Oliemeesters de klacht gegrond acht, worden na overleg met Klant de relevante producten hersteld, vervangen of (deels)vergoed.

 

Artikel 10. Klachtenprocedure

 

10.1. Indien Klant een klacht heeft over een product (conform Artikel aangaande garantie en conformiteit) en/of over andere aspecten van de dienstverlening van Oliemeesters, dan kan hij bij Oliemeesters telefonisch, per e-mail of per post een klacht indienen. Zie de contactgegevens onder aan de Algemene Voorwaarden.

10.2. Oliemeesters geeft Klant zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 5 dagen na ontvangst van de klacht, een reactie op zijn klacht. Indien het nog niet mogelijk is een inhoudelijke of definitieve reactie te geven, dan zal Oliemeesters binnen 5 dagen na de ontvangst van de klacht, de klacht bevestigen en een indicatie geven van de termijn waarbinnen zij verwacht een inhoudelijke of definitieve reactie te geven op de klacht van Klant.

10.3. Klant die niet handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf kan ook een klacht indienen via het Europese geschillenbeslechtingsplatform, te bereiken via http://ec.europa.eu/odr/.

 

Artikel 11. Aansprakelijkheid

 

11.1. Dit Artikel is slechts van toepassing indien Klant een natuurlijke persoon of rechtspersoon is die handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf.

11.2. De totale aansprakelijkheid van Oliemeesters jegens Klant wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst is beperkt tot vergoeding van maximaal het bedrag van de voor die Overeenkomst bedongen prijs (inclusief btw).

11.3. Aansprakelijkheid van Oliemeesters jegens Klant voor indirecte schade, daaronder in ieder geval – maar uitdrukkelijk niet uitsluitend – begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verlies van gegevens en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.

11.4. Buiten de in de vorige twee leden van dit Artikel genoemde gevallen rust op Oliemeesters jegens Klant geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding, ongeacht de grond waarop een actie tot schadevergoeding zou worden gebaseerd. De in dit Artikel genoemde beperkingen komen echter te vervallen indien en voor zover schade het gevolg is van opzet van Oliemeesters.

11.5. De aansprakelijkheid van Oliemeesters jegens Klant wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een Overeenkomst ontstaat slechts indien Klant Oliemeesters onverwijld en deugdelijk schriftelijk ingebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en Oliemeesters ook na die termijn in de nakoming van haar verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Oliemeesters in staat is adequaat te reageren.

11.6. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat de Klant de schade zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen, na het ontstaan daarvan schriftelijk bij Oliemeesters meldt.

11.7. In geval van overmacht is Oliemeesters niet gehouden tot vergoeding van enige daardoor bij Klant ontstane schade.

 

Artikel 12. Eigendomsvoorbehoud Zakelijke Aankopen

 

12.1. Zolang Zakelijke Klant geen volledige betaling voor het gehele overeengekomen bedrag heeft verricht, blijven alle geleverde goederen eigendom van Oliemeesters.

 

Artikel 13. Persoonsgegevens

 

13.1. Oliemeesters verwerkt de persoonsgegevens van Klant conform de op de Website gepubliceerde privacy statement.

 

Artikel 14. Slotbepalingen

 

14.1. Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

14.2. Voor zover door regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de Overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter in het arrondissement waar Oliemeesters gevestigd is.

14.3. Indien een bepaling in deze Algemene Voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele Algemene Voorwaarden aan. Partijen zullen in dat geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling gestalte wordt gegeven.

14.4. Onder “schriftelijk” wordt in deze Algemene Voorwaarden ook communicatie per e-mail verstaan, mits de identiteit van de afzender en de integriteit van de e-mail voldoende vaststaat.

Artikel 15. Veiligheid en Cosmetica

De Etherische olien, draagolien en alle vetten van Oliemeesters zijn alleen geschikt voor cosmetische toepassingen. Bij verkeerde toepassingen of gebruik kunnen deze producten ernstige schade aan de gezondheid toebrengen. Het is dus van belang dat elke klant zich goed inleest, voordat er besteld en gebruik gemaakt gaat worden van de producten op onze website. Voordat de bestelling geplaatst is wordt er van de klant verwacht de volgende informatie pagina’s goed tot zich te hebben genomen en zich bewust is van de algemene- en gebruiksvoorwaarden, veiligheidsvoorschriften en risico’s bij verkeerde toepassingen.

Oliemeesters heeft getracht al deze veiligheids informatie op vrijwel elke pagina beschikbaar te hebben:

  1. Onderaan elke pagina in de Footer
  2. Onderaan elke productpagina
  3. In elk klantaccount staan de Veiligheid informatiebladen en de product informatiebladen.

De klant is verplicht deze door te nemen

  1. Op de volgende pagina: https://groothandelolie.nl/pages/veiligheidswaarschuwing
  2. En de pagina Disclaimer met extra veiligheidsinstructies: https://groothandelolie.nl/pages/disclaimer-en-extra-veiligheidinstructies

 

Mochten er documenten onverhoopt niet te vinden zijn dan is de klant verplicht direct contact op te nemen, voordat de producten in gebruik genomen worden. Om zo de gezondheid en veiligheid te kunnen garanderen. Oliemeesters kan in geen enkele vorm aansprakelijk worden gesteld indien er een document niet beschikbaar is en daarna het product toch verwerkt wordt.

 

Contactgegevens

Mocht u na het lezen van deze Algemene Voorwaarden vragen, klachten of opmerkingen hebben, neem dan gerust schriftelijk of per e-mail contact met ons op.

 

Oliemeesters

Amersfoortseweg 30-26

3751 LK Bunschoten

 

Deze voorwaarden zijn opgesteld op 14 Juni 2020.